top of page

Deutsch

KEV MUAJ VAJ HUAM SIB LUAG YOG TXOJ CAI

 

Nws yog ib qho txhaum cai rau qhov chaw tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws (Federal) no los mus cais neeg tsis raws cai li cov lus no: cais ib tus neeg twg uas nyob hauv teb chaws Meskas yam tsis raws cai vim los ntawm nws haiv neeg, tsos nqaij daim tawv, kev ntseeg, poj niam/txiv neej (nrog rau lub cev xeeb tub, tau me nyuam tshiab, thiab lwm cov teeb meem ntsig txog kev mob nkeeg, kev xyav lus tsis zoo txog poj niam los yog txiv neej, kev hloov mus ua poj niam los yog txiv neej, thiab nws hais tias nws yog poj niam los yog txiv neej), keeb kwm lub teb chaws uas yug los (nrog rau qhov paub lus Askiv tsis zoo), hnub nyoog, muaj mob xiam oob qhab, los yog kev koom los yog kev ntseeg txog kev tswj hwm teb chaws, los yog, cais ib tus neeg twg uas tau txais cov kev pab cuam uas tau nyiaj raws li tsab cai Title I of the Workforce Innovation and Opportunity Act, tus neeg ua ntawv thov cov kev pab no, los yog tus neeg koom rau hauv cov kev pab no, vim los ntawm tus neeg ntawd qhov ua pej xeem neeg (citizenship) los yog kev koom rau hauv ib qho kev pab cuam los yog ib txoj dej num twg uas tau nyiaj raws li tsab cai WIOA Title I.

 

Qhov chaw uas tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm tsoom fwv no yuav tsum tsis txhob cais neeg yam tsis raws cai nyob hauv cov hauj lwm no tsis hais txoj twg: txiav txim siab seb yuav cia leej twg tau txais, los yog mus muab tau, ib qho kev pab cuam los yog ib txoj dej num twg uas tau nyiaj raws li tsab cai WIOA Title I; muab lub sij hawm, los yog muab kev pab rau ib tus neeg twg, rau hauv qhov kev pab cuam los yog txoj dej num ntawd; los yog muab cov kev txiav txim siab txog ib txoj hauj lwm ntawm, los yog muaj kev sib txuas nrog, qhov kev pab cuam los yog txoj dej num ntawd. Cov chaw uas tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm tsoom fwv yuav tsum siv cov kauj ruam zoo tsim nyog los mus ua kom paub tseeb tias cov kev sib txuas lus nrog cov neeg uas muaj mob xiam oob qhab yeej mus tau zoo ib yam nkaus li cov kev sib txuas lus nrog lwm cov. Qhov no txhais hais tias, yog thaum thov txog thiab tsis muaj tus nqi rau tus neeg ntawd them, cov chaw uas tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm tsoom fwv yuav tsum muab tej khoom siv uas pab tau rau txoj kev sib txuas lus thiab cov kev pab rau cov neeg uas muaj mob xiam oob qhab uas muaj cai tau txais kev pab.

YUAV UA LI CAS YOG KOJ NTSEEG TIAS KOJ RAUG CAIS YAM TSIS RAWS CAI

Yog koj xav tias koj raug sib cais raws li txoj cai WIOA Title I-feem lossis txoj haujlwm saib xyuas kev pab nyiaj txiag, tej zaum koj tuaj yeem foob hais qhov tsis txaus siab mus rau lub chaw haujlwm nram qab no kom tsis pub dhau 180 hnub txij hnub tau ua txhaum cai rau koj:

Hauv Zos Theem

Jessie Quinn

Equal Opportunity Officer

Western Wisconsin Workforce Development Board

2615 East Ave S
La Crosse, WI 54601

608-789-5410

Acceso TTY a través de WI Relay: 711 or quinnj@westernwdb.org

Lub Xeev Qib

Susana Vázquez García Equal Opportunity Officer Wisconsin Department of Workforce Development Division of Employment and Training

201 E Washington Ave, Room E 100 PO Box 7972

Madison, WI 53707-7972

608.405.4067 Acceso TTY a través de WI Relay: 711

 

Correo electrónico: DETEO

Contact@dwd.wisconsin.gov

Txoomfwv Qib Siab

Director, Civil Rights Center (CRC) U.S. Department of Labor

200 Constitution Avenue NW,

Room N-4123

Washington, DC 20210

o de forma electrónica según se indica en el sitio web del Centro de derechos civiles (Civil Rights Center, CRC) en

www.dol.gov/crc

Yog hais tias koj ua daim ntawv tsis txaus siab mus rau qhov chaw uas tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm tsoom fwv tuaj, koj yuav tsum tos kom txog rau thaum qhov chaw no ua ib tsab ntawv Notice of Final Action, los yog kom txog rau thaum 90 hnub tau dhau los mus lawm (seb qhov twg yog qhov xub los txog), ua ntej koj ua ntawv tsis txaus siab mus rau qhov chaw Civil Rights Center (saib qhov chaw nyob saum toj saud). Yog hais tias qhov chaw uas tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm tsoom fwv tsis muab ib tsab ntawv ceeb toom Notice of Final Action li 90 hnub rau ntawm hnub uas koj ua koj daim ntawv tsis txaus siab, koj yuav ua tau koj daim ntawv tsis txaus siab mus rau CRC ua ntej txais tau tsab ntawv ceeb toom Notice ntawd. Tab sis li cas los, koj yuav tsum ua koj daim ntawv tsis txaus siab CRC tsis pub dhau 30 hnub ntawm 90 hnub tsis pub dhau ntawd (yog muab ua lwm lo lus hais ces, tsis pub dhau 120 hnub tom qab hnub uas koj tau ua koj daim ntawv tsis txaus siab mus rau qhov chaw tau peev nyiaj tuaj ntawm tsoom fwv). Yog qhov chaw uas tau peev nyiaj (recipient) tuaj ntawm tsoom fwv muab ib tsab ntawv ceeb toom Notice of Final Action hais txog qhov koj tsis txaus siab, tab sis koj tsis txaus siab rau qhov kev txiav txim siab los yog qhov lawv daws koj qhov teeb meem, koj yuav ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab mus rau CRC. Koj yuav tsum ua daim ntawv tsis txaus siab CRC tsis pub dhau 30 hnub suav txiv hnub koj tau txais tsab ntawv ceeb toom Notice of Final Action.

bottom of page